NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Jurusan: Dakwah
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Bahasa Arab & Waka Kesiswaan
Alamat :